APLINKOSAUGOS TIKSLAI

  • Stebėti savo verslo poveikį aplinkai ir kelti tikslus siekiant tą poveikį sumažinti/pagerinti
  • Numatyti veiklos principus, procesus, procedūras ir išteklius aplinkos apsaugos gairių įgyvendinimui
  • Mažinti produkcijos ir paslaugų poveikį aplinkai, atitikti ,,žaliųjų“ viešųjų pirkimų kriterijus
  • Rūpintis avarinių situacijų, taršos prevencija apimant visus įmonės procesus
  • Racionaliai vartoti gamtinius ir energetinius išteklius, stengtis sumažinti jų vartojimą
  • Mažinti mišrių atliekų kiekį (skatinti rūšiavimą, kur įmanoma pakartotinai naudoti medžiagas)
  • Atitikti galiojančių aplinkosaugos teisės aktų reikalavimus
  • Atvirai ir sąžiningai bendrauti su visomis suinteresuotosiomis šalimis